» Obchodné podmienky
OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Všeobecné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky záväzne upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri predaji a kúpe tovaru prostredníctvom objednávky tovaru kupujúcim u predávajúceho, pri dodaní a prevzatí objednaného tovaru a platbe za objednaný tovar. Odoslaním, resp. uskutočnením objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s obchodnými podmienkami, je s týmito podmienkami oboznámený a údaje uvedené v objednávke sú pravdivé a úplné.

Predávajúci:

AOS klub Poprad
Šrobárova 47, 058 01 Poprad
IČO: 37938410
DIČ: 2021771488

 

 


Kupujúci (objednávateľ): fyzická alebo právnická osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony, a ktorá si objednala tovar u predávajúceho. Kupujúci je navrhovateľom na uzatvorenie zmluvy s predávajúcim.

Objednávkou sa rozumie
objednanie si tovaru kupujúcim u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu www.vlozkydotopanok.sk. Objednávka je návrhom na uzatvorenie zmluvy predloženým objednávateľom (kupujúcim), ktorý sa potvrdením zo strany predávajúceho stáva zmluvou.


Zmluvou sa rozumie
kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim.


Tovarom sa rozumejú
všetky produkty uvedené v ponuke internetového obchodu www.irallyetatry.sk.

2. Objednávanie tovaru

Kupujúci môže uskutočniť objednávku tovaru u kupujúceho prostredníctvom internetového obchodu www.irallyetatry.sk alebo môže uskutočniť telefonickú objednávku na telefónnom čísle 0903 642 536. Objednávka je vo všetkých prípadoch záväzná. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka, ktorá nebude obsahovať všetky povinné údaje, nemusí byť predávajúcim akceptovaná.
Predávajúci potvrdí objednávku elektronickou poštou. Predávajúci nezaručuje, že objednaný tovar je v dobe objednávky na sklade.

3. Ceny, platobné podmienky a spôsob platby

Ceny uvedené na stránke internetového obchodu www.irallyetatry.sk sú platné v čase objednania tovaru. Všetky ceny uvedené na stránkach sú konečné, vrátane DPH. Platnosť nového cenníka začína dňom jeho zverejnenia na internetovej stránke. Zmena cenníka nemá žiaden vplyv na skôr potvrdené objednávky, pokiaľ nie je uvedené inak.

Objednávateľ uskutoční platbu za objednaný tovar zaplatením dobierky pri jej prevzatí alebo prevedením platby vopred na bankový účet:

SLSP, a.s., Poprad
číslo účtu: 0492221837/0900
IBAN: SK 76 0900 0000 0004 9222 1837
Variabilný symbol: zadajte prosím číslo Vašej objednávky


Až do úplného zaplatenia ceny objednaného tovaru objednávateľom zostáva objednaný tovar vo vlastníctve predávajúceho.

4. Dodanie tovaru

Objednaný tovar bude zaslaný prostredníctvom služby Slovenskej pošty na meno a adresu objednávajúceho v rámci Slovenskej Republiky. Dodacia lehota je od 3-10 pracovných dní, ak nie je uvedené inak. Kupujúci bude telefonicky alebo mailom informovaný o najbližšom možnom termíne dodania. Pokiaľ kupujúci nebude s dátumom dodania súhlasiť, môže od zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od kúpy však musí byť predávajúcemu oznámené.

5. Vrátenie tovaru

Na základe Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa §7 spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúcehodo 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, ak predávajúci včas a riadne poskytol spotrebiteľovi informácie o práve odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h).

Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší.

Povinnosti predávajúceho pri odstúpení od zmluvy:

Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5.

Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Pri odstúpení od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

 

Spotrebiteľ je povinný:

pri odstúpení od zmluvy doručiť nám v zákonnej lehote žiadosť o odstúpenie od zmluvy e-mailom, s číslom daňového dokladu / faktúry / a číslom bankového účtu.

najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu v prípade, že vracia tovar ktorý je bez vady. Pri zasielaní tovaru neručíme za prípadnú stratu tovaru na ceste k nám - je povinnosťou zákazníka tovar zabaliť tak, aby nedošlo pri preprave k jeho poškodeniu.

 

Tovar musí vyhovovať nasledovným podmienkam:

Tovar musí byť v pôvodnom obale

Tovar musí byť nepoškodený

Tovar nesmie byť použitý - nie je na ňom vidieť známky používania a nosenia

Tovar musí byť kompletný!

Tovar je potrebné zaslať spolu s dokladom o nákupe

Tovar nezasielajte na dobierku. V prípade zaslania tovaru na dobierku nedôjde k jeho prevzatiu.

V prípade osobného doručenia tovaru je potrebné dohodnúť si termín doručenia

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený späť na náklady odosielajúceho.

 

6. Poštovné

Poštovné a balné účtujeme 3€. Pri nákupe nad 30€ poštovné a bálne NEÚČTUJEME.

7. NEPREBRATIE ZÁSIELKY

V prípade, že zákazník zásielku nepreberie v stanovenej odbernej lehote a zásielka sa nám vráti späť - zásielku mu opätovne nepošleme a nebudú vybavené ani ďalšie jeho objednávky. Ak si však zákazník nestihol, nemohol tovar prevziať, kontaktujte nás a informujte o tomto vopred. Zásielku vám na požiadanie pošleme opäť - po zaplatení dodatočných expedičných nákladov.

8. Ochrana osobných údajov

Svojou registráciou v našom e-shope súhlasíte so spracovaním uvedených osobných údajov pre potrebu realizácie objednávky a zákonom stanovených lehôt pre archiváciu údajov v súlade s požiadavkami zákona o ochrane osobných údajov NRSR 428/2002 a novelizácie 99/2005 Z.z. AOS klub Poprad týmto prehlasuje a zaväzuje sa, že zverené osobné údaje nebude bez súhlasu majiteľa týchto údajov poskytovať tretej osobe a nepoužije zverené osobné údaje ku komerčnej ponuke nesúvisiacej s propagáciou internetového obchodu www.irallyetatry.sk. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na požiadanie zákazníka kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

9. Záverečné ustanovenia

Vzťahy upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka.
Ak sa niektoré ustanovenie týchto Všeobecných obchodný podmienok stane alebo bude prehlásené za neplatné alebo neúčinné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení všeobecných obchodných podmienok. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok.

Obchodné podmienky platia od 9.7.2016

MDM2Y2U3OG